Říjen

271)4.10.2014 - závrt U hrušky. Účast - Hawk, Fíďa, Vojta, Vašek, Marcel, Hanka a služba na povrchu Anife

Září je definitivně pryč,  je tu říjen a snad jen jasnovidec by mohl odhadnout, zdali bude stejně meteorologicky rozmarný jako ten předchozí měsíc. Pozůstatky vydatných dešťů jsou na lokalitách stále patrné. Sonda na dně dómu v závrtu je stále stejně zatopená a revize na Kamenném ponoru provedená na závěr dnešní akce rovněž není nijak povzbudivá. Z povrchu stále přitéká velké množství vody a dole sice voda o pěkný kus opadla, ale stále je výška hladiny na takové úrovni, že by se bez výrazného namočení na konec nedalo dostat. Podle všeho,  je odtokový trativod zanesen splaveným materiálem natolik, že se voda jen cedí přes sediment a nemůže odtéct rychleji. Pokud ten stav bude přetrvávat, nebude jiná možnost než si "zaplavat" a pokusit se trativod vyčistit. Ale to je budoucnost. Přítomnost probíhá na závrtu U hrušky a ve hře je pokus postupovat závalem. Ovšem v první fazi dnešní akce nejprve rozbíjíme kámen, který přikryl vstup do spodní části průvanové sondy a pak se pokoušíme o úpravu umělého závalu v šikmém komíně, který se vytvořil padajícími kameny při minulé akci. Veškéré úsilí věnované této úpravě má výsledek jen nepatrný, protože bohužel disponujeme jen svými lidskými silami a ty jsou v tomto případě málo. A pro použití složitější techniky je nedostatek místa. Necháváme situaci dole tak jak je a pokusíme se nahoře začistit minule otevřený průchod závalem, kterým se snažíme proniknout kupředu. Část materiálu je shazováno opět dolů a část je přesunována na skládku do dómu. Do tradiční obědové pauzy je prostor upraven a rozšířen a navíc je zvětšen i otvor nahoru díky odstraněným nedržícím kamenům. Při bližší prohlídce toho volného prostoru nahoře se nedá nevšimnout těch obrovských balvanů, které tam drží možná "silou vůle", ale lze si zde povšimnout i  jistého proudění vzduchu. Což je sice dobré zjištění, ale pokoušet se o nějakou prolongaci tímto směrem je dle mého názoru hodně nebezpečný nesmysl. Možnosti postupu kupředu rovněž nevypadají nijak povzbudivě, protože generelní puklina v přímém směru je zcela uzavřena. Je přesně čas na pauzu a promýšlení dané situace. Na povrchu je zataženo a poměrně chladno, zkrátka nic moc. Hlavním tématem přestávky je rozbor situace a hledání nějakého přijatelného řešení, kudy dál. Shrnutím všech poznatků se dostáváme k závěru, že nejdříve bude třeba podrobně prohlédnout situaci celého průběhu závalu kolem sestupové trasy do závrtu, zda by se nedalo najít nějaké místo, kudy by bylo možné pokusit se projít bezpečnějším způsobem. Hned po doplnění energetických zásob jdeme prohlížet trasu. Ovšem žádná část závalu nevypadá natolik přesvědčivě, aby bylo dobré do toho šťourat. A nejen to, hlavní otázkou by bylo kam s materiálem, který by se zde odtěžil. Kdekoliv dole je místa poskrovnu, takže by se materiál musel deponovat na povrch a stávající cesta není pro tento účel zcela jednoduchá. Takže opět se ukázalo, že to bude tvrdý oříšek. Pro dnešek balíme nádobíčko a odjíždíme.

Hawk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

272)11.10. 2014 - závrt U hrušky - Igor a Fiďa

Další sobota na závrtu s malým počtem badatelů i jistým časovým omezením, zaměřená na měření a čerpací pokus ze zatopené sondy do sondy průvanové. Dnešní úkol je splněn. Koncové místo pod závalem je doměřeno a je provedeno přečerpání cca 0,5m3 vody a podle zprávy od účastníků to vypadá, že nějaký nepatrný odtok vody zde existuje - viz výška hladiny vytvořené louže. Kolem jedné hodiny odpoledne je akce ukončena. Dalším bodem programu je revize některých dalších lokalit, kde byl průzkum již ukončen, ale čas od času je zajisté dobré navštívit i jiné - pěkné - díry.

Na základě telefonického zpravodajství sepsal

Hawk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

273)18.10.2014 závrt U hrušky a revize na Kamenném ponoru

Účast: Libor, Igor, Pavel, Vašek, Jindra, Honza Štěpánek, Zdenda, Anife a Hawk

Dnešní počet účastníků je nad očekávání, takže někteří si dobrovolně berou službu na povrchu, kde je dnes skutečně přímo krásně. V dnešním plánu je pokusit se rozlousknout oříšek možnosti postupu zcela ucpanou puklinou použitím techniky a samozřejmě i možný průzkum situace v závalu a mimo to bych byl pro ještě trošku osondovat dno průvanové pukliny, kde jsme při jejím rozšiřování zcela ucpali výraznou korozní rýhu. Tuto rýhu jsme sledovali od samotného proniknutí pod zával. Rýha byla místy až metr hluboká a kaskádovitě pokračovala podložní skalní deskou až na současné dno. Zde byla poměrně hodně ucpaná různorodým materiálem. Ovšem celý prostor u dna byl výrazně rozšířen ve směru generelní pukliny, což nás nasměrovalo spíš na postup do boku a korozní puklina směřující dolů byla opuštěna. Při poslední akci byl proveden pokus odčerpat z původní sondy ve dně dómu (zaplavené povrchovou vodou) nějaké množství vody do této nově objevené části a sledovat, zda voda bude tudy odtékat. Pokus s vodou by bylo fajn zopakovat, ale nejprve je třeba trošku pročistit místo, kde by podle všeho měla pokračovat ta korozní puklina. Tohoto úkolu se ujímá Honza. Igor, Vašek, Pavel, Zdenda a Jindra se pokoušejí upravit průchod pod závalem směrem do ucpané  generelní pukliny. Na povrchu Libor připravuje materiál pro případnou výztuž a ostatní se jen tak poflakujeme. Dalším dnešním úkolem je na Kamenném ponoru změřit podstavec pod vrátek, aby se mohlo vymyslet ukotvení zcela nové vyvíjené těžební technologie a při té příležitosti i revize stavu dna. Přejíždím s Liborem na ponor a jdeme situaci prověřit. Přítok vody od povrchu je stále dosti aktivní, ale již zdaleka nedosahuje těch povodňových hodnot. Minule, když zde byly na revizi Fíďa s Vojtou, bylo dno v nejnižším místě lokality stále ještě zaplaveno vodou do výšky tak třiceti centimetrů. Dnešní stav je již zcela na jiných hodnotách. Voda již odtekla a stávající přítok již nezahlcuje odtokovou kapacitu. Dno v nejnižší části chodby je pokryto vrstvou splavených materiálů, především písčitých, místy s mocností i víc než dvacet centimetrů. Ovšem během zaplavení spodní části lokality došlo zřejmě vlivem siného vodního proudu k rozplavení drobných sedimentárních výplní úplně v koncové části - což je místo, kde jsme při předchozích průzkumech narazili na velice výraznou příčnou tektonickou poruchu, zcela ucpanou různorodými výplněmi a následkem odplavení drobného materiálu došlo k zařícení velkých balvanů. Vzhledem ke sníženému profilu nemáme nejmenší chuť na podrobný průzkum stavu (znamenalo by to se vyválet ve vodě a v blátě a riskovat  dost ztížený ústup, pokud by hrozil pád nějakých kamenů), takže jen nakoukneme z bezpěčného místa. Podrobnou analýzu situace nedokážemr vůbec stanovit do té doby, než budou odtěženy naplavené sedimenty. Jediné co zde ještě dnes uděláme je to, že vytáhneme na povrch věškerou kabeláž k údržbě, která byla ve spodní části  dlouho pod vodou a jistě utrpěla nějaké poškození. Takže při zpáteční cestě postupně vytahujeme kabely až na povrch. Další pokračování na této lokalitě je limitováno dořešením těžební technologie. Přesunujeme se opět na závrt U hrušky. Zde právě probíha pozdní polední pauza, protože už je půl druhé. Rádi se připojujeme a zjišťujeme co je nového. Během dopoledne byl rozšířen přístup k puklině pod závalem, včetně rozbití kamenů v cestě a v korozní puklině dole začištěno dno pro čerpací pokus číslo dvě. V polední pauze odjíždí Zdenda, Jindra vede malé hasiče na exkurzi do Němcovek, takže se naše počty o něco snižují, ale na další průzkum je to stále dostatečný počet. Jdeme se podívat, co se zde dole badatelům za dopoledne podařilo připravit a přikládáme ruce ke společnému dílu. Honza jde čerpat vodu a sledovat odtok, a poznatek je dobrý, protože voda průběžně odtéká a hladina se vůbec nevytváří. Je nutné říct, že používané čerpadlo není žádný dravec a voda teče jen 1/2" hadicí, ale i tak je určité množství vody přečerpáno. Pod závalovou puklinou odtěžujeme připravené kameny a protože poslední dobou nejsem zcela ve formě, dávám možnost především ostatním badatelům a sám se věnuji spíš roli pozorovatele. Jsem v místě, kde je nad námi jakási volná, poměrně velká kapsa mezi balvany závalu, do které se se dá i nalézt a podle Jindry ( který tam dopoledne nalezl), je nad jedním z těch velkých kamenů i kousek horizontu, ale když si to prohlížím, (v rámci mých možností), určitě bych to nezkoušel. Za prvé bych se tam nevešel a za druhé mě odrazují na sobě naskládané kameny. Varianta, že by se to tudy dalo obejít někam kupředu by byla sice možná, ale značně nebezpečná. Po vyklizení připraveného materiálu je sondováno do pokračující pukliny, která na první pohled vypadala jako zcela vyplněna pevným materiálem, ale skutečnost je jiná. Přímo před námi je sice nějaký masiv, ale při očištění je vidět, že jsou zde mezery vyplněné hlínou a zmiňovaný masiv je jen balvan. Pročišťují se spáry aby se situace připravila pro již připravený tým, který se dnes zabývá rozbíjením kamenů. Pouštíme je k tomu a jdeme na povrch. Během rozbíjení kamenů je ještě jednou proveden průzkum volné prostory v suti a zde dostáváme jasnou výstrahu, že tudy rozhodně ne, uvolněné kameny jsou velice výraznou hrozbou... Lokalitu nakonec všichni opouštějí bez újmy. Uvidíme jak bude situace vypadat příště.

Hawk

 

 

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode