Popis jeskyně

 

 

Jeskyně č. 100- V Okrouhlíku

 

Délka jeskyně: 33m

Převýšení oproti vchodu: +1m

 

Jeskyně se nachází východně od obce Veselice ve žlíbku zvaném Peklo, v jeho pravém svahu v nadmořské výšce přibližně 476 metrů nad mořem. Je vyvinuta na tektonické poruše v severojižním směru přibližně ve stejné úrovni jako jeskyně Němcova II v protilehlém úbočí.

V minulosti zde pracovali různí badatelé a od roku 1988 byla pracovištěm skupiny Devon, kde se na práci podílel především M. Chromek. Po útlumu ve skupině byla lokalita opuštěna.

Znovu se dostává do popředí zájmu až v roce 2005 a stává se opět lokalitou Devonu. V letech 2005 a 2006 je prováděno vyklizení nashromážděných sedimentů z minulých let, které byly ukládány všude kde bylo trochu místa a následně po vyklizení skládky,  je před odbočením do Chromkovy chodby hloubena sonda na základě virgulového měření. Ve hloubce 2 m se v jílovitých sedimentech objevují dvě skalnatá žebra, mezi kterými jsou pukliny vyplněny hlínou. Pevnost materiálu a jeho špatná štěpnost zpomalují výrazně postup. Nakonec v dubnu 2007 jsou skalnatá žebra překonána a v hloubce 5,5 metru se objevuje čistý písek. Co je však horším poznatkem je skutečnost, že nadložní část sondy je v této úrovni narušená a rovněž postup jižním směrem ohrožují volné kameny ve stropě. Nakonec jsou práce v sondě zastaveny. Další činnost je zaměřena na Chromkovu chodbu, kde je provedeno prohloubení profilu pro lepší průchodnost a odtěžování materiálu. A pak je v koncové části ze stropu odstraněno velké množství kamenů a balvanů, které zde drželi jen vlivem zhutněných sedimentů. Celá chodba je v celém profilu prokopána v sedimentech. V roce 2007 a 2008 je během několika akcí postoupeno do místa kde generelní směr chodby přetíná tektonická porucha téměř v kolmém směru. Její výplně jsou především balvany a mezery mezi nimi jsou temovány ve spodní části jemnými a v horní části hrubšími písky místy v podložní části jsou písky hrubší frakce až do velikosti zrna 2-3 cm. Porucha rovněž ustupuje ve svislé rovině nahoru, což vzhledem k velikosti kamenů a balvanů, které jsou v ní zaklíněné není zcela bezpečné. Náznak volné prostory nebo průvanu není nikde zjevný.

V roce 2009 je lokalita Devonem předána nové skupině Kerberos.

Začátkem roku 2009 zde byla provedena celková nová dokumentace, vyklizení materiálu z konce Chromkovi chodby, kterým se zasypávala sonda a k dokončení zasypání sondy byl nakonec ještě použit materiál ze souběžné chodbičky s Chromkovou chodbou. Na základě stavu konce jeskyně bylo členskou základnou rozhodnuto ukončit práce na této lokalitě. Byla zdemontována lanovka a vyklizeno nářadí.

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode