Popis jeskyně

Jeskyně č.54B – Kamenný ponor leží na Suchdolské planině, severně od obce Suchdol se vstupem v nadmořské výšce 535 metrů. Vstup se nachází na východní straně nevelkého oválného závrtu a podle morfologie okolního terénu je ponorem pro srážkové vody přitékající převážně ze západního směru z nekrasového území. Samotná jeskyně je vyvinuta na  stykové spáře mezi pískovci v podloží a vápenci v nadloží. První průzkumy této lokality spadají do roku 1972, kdy zde prováděla sondáž  Pustožlebská skupina. Od roku 1984 na této lokalitě pokračovala skupina Topas. Po prokopání dna v hloubce cca 3,5 m a odstraňování sutí ve směru odtoku vody se po několika metrech dosáhlo volné prostory cca 5m dlouhé. V cestě dalšímu postupu brání úžiny mezi balvany. Po rozšíření úžin a zdolání závalu jsou objeveny další volné prostory. Od vlastního vchodu  do vzdálenosti zhruba 15 metrů jsou prostory tvořeny mezerami mezi velkými vápencovými bloky a zaklíněnými balvany, mezi kterými lze na dně volných prostor sledovat pískovcové podloží. V roce 1985 dosahovala délka volné prostory 60 m s převýšením -18 m. V roce 1987 převzala lokalitu skupina Devon, která zde pokračovala v dalších výzkumech v součinnosti se skupinou Topas. Během následujících let se postoupilo o dalších cca 32 metrů a dosažená hloubka je cca -30 m. Prováděné práce spočívaly v prohlubování pískovcového podloží, ale z důvodu nízkých profilů a nemožnosti dalšího ukládání odtěženého materiálu byly nakonec práce na této lokalitě ukončeny. Situace v dosažené části jeskyně je následující. Dno je stále tvořeno tvrdým pískovcem se sklonem cca 25 – 30 stupňů. Výška profilu je kolem 20cm a šířka několik metrů.  Bylo provedeno geofyzikální měření a v plánech skupiny Devon bylo provést ražbu nového vchodu 30 m hlubokou šachticí nad spodní částí známých prostor, ale z finančních důvodů bylo od těchto plánů nakonec ustoupeno. V roce 1991 byl výzkum na této lokalitě ukončen.

V roce 2008 byl na lokalitě proveden skupinou Topas barvící pokus, při kterém bylo do lokality  načerpáno cca 50-60m3 vody. Předpokládaný výsledek, že se nakonec alpikovaná barva objeví v tzv. Konstantním vývěru v Amatérské jeskyni a tím bude prokázána spojitost s tím to systémem, se z neznámého důvodu nepotvrdil. Barva se prostě do Amatérky nedostala. Proč se to stalo nelze vysvětlit. Mohou vznikat jen doměnky a teorie o možném jiném systému, ale skutečnost bude možné zjistit jedině novým výzkumem na této lokalitě. Bez otvírky nového vchodu by byl další výzkum prakticky nemožný. Původní vchod je dnes sice provizorně zajištěn dřevěnou výztuží, ale hned za vchodem se postupuje ne příliš bezpečným průlezem pod velkými balvany zajištěnými několika rezavými kolejnicemi a zbytky staré dřevěné výztuže. Pro časté používání je to nebezpečná cesta. Navíc by nebylo možné touto cestou bezpečně dopravovat materiál do jeskyně  a už vůbec né tudy dopravovat vyrubaný materiál z jeskyně ven.

V prvním čtvrtletí letošního roku, po postupném ukončování výzkumu v přidělených lokalitách jsme podali žádost na AOPK o přidělení této lokality a možnost otevření nového vchodu. Žádost byla schválena a práce na otvírce zahájeny 18.7.2009. Samozřejmě si musíme klást otázky, jak dlouho bude trvat než se dostaneme do Vajíčkového komína, kolik budeme schopni postupovat za jednu akci, kolik z nás bude ochotno pravidelně věnovat svůj volný čas na tuto činnost. Mnoho  velkých otazníků a odpovědi jsou prozatím v nedohlednu. Mám sice určité představy a odhady, co by mohlo jak postupovat, ale jsou to bohužel jen odhady.

Hawk

Souhrn poznatků po uplynutí několika měsíců.

Je 29.11.2009, tedy čtyři měsíce a jedenáct dní od zahajovacího slavnostního nakopnutí. Pochopitelně se změnila celková situace a v místě, kde Luky, na snímku nahoře, vyrývá rýčem první zahloubení je dnes šachtice hloubky cca 18m s komunikací do staré části jeskyně. Ale právě ty čtyři měsíce a jedenát dní se zde pokusím krátce shrnout.

měsíc          počet akcí           vykopáno metrů     dosažená hloubka       odpracované hodiny

červenec           2                                 2,40                            2,40                                  75                          

srpen                10                                 4,15                            6,55                                345                        

září                   10                                 3,75                          10,30                               232

říjen                   6                                 2,70                          13,00                               196

listopad             6                                 4,70                           17,70                               168

 

Rok 2009 dospěl do svého konce, proto přidávám do sumáře akcí na Kamenném ponoru i činnost za prosinec.

prosinec            5                                 2,30                           20,00                               120


celkem             39                              20,00                          20,00                             1136

 Poslední aktuální zprávou je vyhodnocení odebraných patron z Konstatního vývěru, kde se barvení z roku 2008 nakonec prokázalo. Barvivo se toulalo podzemím zhruba 900 hodin což je 37,5 dne.

 

Vyhledávání

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode